Abonnementsvilkår

Klik her for at hente abonnementsvilkårene som PDF-fil. 

Gældende fra 1/12 2015
1. Abonnements- og tilslutningsaftalen:
Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår gælder for aftaler mellem Ma-net og dens medlemmer. Abonnementet vedrører tilslutning til internet samt mulighed for oprettelse af op til 5 mailkonti. Alle aktiviteter i foreningen drives af foreningens medlemmer på frivillig basis.

Et medlem kan tegne abonnement gennem indbetaling af tilslutningsgebyr samt løbende abonnementspris. Abonnement kan tegnes af enten lejere eller ejere af en ejendom.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

b) Løbende abonnement udgør 100 kr. pr. måned. Beløbet anvendes til driften af nettet og betales kvartalsvis forud.

c) Som abonnent har du ubegrænset adgang til internettet.

d) Du får nødvendig vejledning til opsætning af udstyr gennem Ma-net support. Øvrig support tilbydes telefonisk eller via hjemmeside.

For at et medlem kan tegne og benytte et abonnement til Ma-net er det en forudsætning at medlemmet er bosiddende i et allerede etableret dækningsområde. Medlemmet skal anvende det udstyr der udleveres af foreningen. Udstyret er kun til låns. En tilslutningsaftale underskrives af abonnenten og en repræsentant fra foreningen, ved udlevering af udstyret.

2. Aftalens parter:
Parterne i en aftale om tilslutning og abonnement til Ma-net og den tilhørende internettjeneste er Ma-net og et medlem af foreningen. Medlemmet hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til tilslutningsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en betaler, som er forskellig fra medlemmet. Kun myndige personer kan indgå tilslutnings- og abonnementsaftale med Ma-net.

3. Registrering af medlems- og adresseoplysninger m.v.:
Er medlemmet en privatbruger eller en enkeltmandsvirksomhed, eller en juridisk person/virksomhed, skal medlemmet ved indgåelse af en tilslutnings- og abonnementsaftale give oplysning om navn og adresse. Ma-net kan endvidere kræve oplysning om fødselsdato og/eller CVR-nummer. Medlemmet skal desuden oplyse om eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger vedrørende tilslutning og abonnement skal sendes. Medlemmet skal efter Ma-net’s eventuelle anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Oplysningerne og Ma-net`s registrering heraf lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil andet oplyses. Kommunikation mellem Ma-net og medlemmerne foregår på mail, og derfor anbefales det, at der oprettes en gyldig mailadresse.

4. Flytning, fraflytning og opsigelse:
Ved flytning skal medlemmet straks give Ma-net meddelelse herom og det skal aftales, hvad der skal ske med det lånte udstyr.

5. Prøveperiode på 1 måned:
Hvis ikke der kan etableres en tilfredsstillende forbindelse senest 1 måned efter opkobling er foretaget, er medlemmet berettiget til at returnere det udleverede udstyr uden ekstra omkostninger. Er forbindelsen tilfredsstillende efter en måned, indbetales tilslutningsgebyret.

6. Krav til medlemmets udstyr:
Bestyrelsen for Ma-net kan anbefale minimumskrav til medlemmets edb-udstyr og er, såfremt disse krav ikke opfyldes, berettiget til at afvise klager over manglende kvalitet på internettjenesten. Oplysning om anbefaling oplyses på forlangende og fremgår af foreningens hjemmeside.

7. Leveringstider og kvalitets- og serviceniveau:
Oplysning om de aktuelle leveringstider, tjenester og muligheder for service, kan fås ved henvendelse til Ma-net.

8. Tidspunkt for tilslutning og indgåelse af aftale:
Abonnementsaftalen med Ma-net træder i kraft efter prøvemåneden er udløbet.

9. E-post adresse:
Medlemmet har i forbindelse med abonnementet ret til 5 elektroniske postkasser pr. betalende husstand. Eventuelle mailadresser tilhører Ma-net og stilles udelukkende til medlemmets rådighed indtil abonnementsaftalen evt. ophører, medmindre andet aftales skriftligt.

10. Registrering af abonnentens trafikbevægelser:
Ma-net har mulighed og pligt til at registrere trafikinformation i henhold til gældende lovgivning for dataregistrering. Disse data omfatter bl.a. den skabte trafiks IP-adresser, størrelsen af trafik, dato og begyndelsestidspunkt, samt varighed for aktiviteten. Ma-net forpligtes til ikke at misbruge denne information, men forbeholder sig ret til at anvende den, hvis myndighederne skulle stille krav herom.

11. Tillægstjenester, funktioner og faciliteter, – evt. mod tillægsydelser:
Bestyrelsen af Ma-net kan beslutte at tilbyde diverse tillægstjenester, funktioner og faciliteter og har mulighed for at opkræve tillægsydelser fra de abonnenter der ønsker at betjene sig deraf.

12. Priser:
Ma-net fastsætter priser for ydelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen. Ma-net kan, udover at opkræve forudbetalt tilslutningsgebyr – og abonnementsafgift, også opkræve betaling for levering eller udlån af ekstra udstyr og for tjenester der ligger ud over foreningens gældende definition på en standard tilslutning.

13. Betaling:
Opkrævninger i henhold til forud indgåede aftaler eller i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen sker ved udsendelse af en opkrævning med angivelse af en betalingsfrist. Den første betaling skal senest ske i forbindelse med indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen. Efterfølgende betales iht. den fremsendte opkrævning. Medlemmerne opfordres til at betale via PBS. Manglende tilmelding medfører et opkrævningsgebyr på 50 kr. Ved forsinket betaling er Ma-net berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser. Ma-net er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

Ma-net kan, efter orientering af abonnenten herom, lade tredjemand, herunder andre foreninger varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af nærværende abonnementsvilkår.

14. Abonnementsforhold:
a) Abonnentens ansvar: Ved indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen – eller senere – kan abonnenten evt. blive givet et abonnentnummer og et password til brug for internetadgang eller for at give adgang til diverse tjenester. Adgangskoder er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Abonnenten bærer ansvaret for andres evt. misbrug. Ma-net påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til abonnentens rådighed ved adgang til internettet. Abonnenten kan ved download af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. mail løbe en risiko for at inficere sin computer med virus. Ma-net har ikke reel indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Abonnenten har selv ansvaret for alle informationer, som abonnenten stiller til rådighed for andre via internettjenesterne. Abonnentens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er abonnenters ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med abonnentens evt. handel på Internettet eller ved abonnentens erhvervelse af internetydelser fra tredjemand har Ma-net intet ansvar for abonnentens og tredjemands indbyrdes mellemværende.

b) Abonnentens evt. misligholdelse (Ma-net’s ret til at lukke for internettet): Ma-net er endvidere berettiget til at afbryde abonnentens adgang til internettjenesten i tilfælde af, at abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen.
Følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse:

1.    at opkrævninger af skyldige betalinger ikke betales rettidigt, selv efter fremsendelse af rykkerbrev.

2.    at abonnenten undlader at give meddelelse om adresseændring, jvf. pkt. 4.

3.    at abonnenten portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking/cracking).

4.    at abonnenten medvirker til spredning af virus.

5.    at abonnenten spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende).

6.    at abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lignende.

7.    at abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller header-information.

8.    at abonnenten gentagne gange overtræder de gældende uskrevne regler for god skik på Internettet, på trods af henstillinger om at ændre adfærd.

9.    at abonnenten ikke efterlever henstilling om frit sigte mellem sender og modtager.

Afbrydelse af abonnentens adgang til internettjenesten i henhold til pkt. 1. kan kun ske for den adgang til internettjenesten, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling. Afbrydelse af abonnentens adgang til internettjenesten medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.

Abonnentens data i elektroniske postkasser slettes 45 dage efter afbrydelsen af abonnentens adgang til internettjenesten, medmindre adgangen forinden genåbnes. Ma-net kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. Ma-net kan endvidere ikke reservere medlemmets mailadresse.

Hvis en abonnent inden en nærmere angiven frist retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager Ma-net snarest genåbning af medlemmets adgang til internettjenesten. Ma-net er berettiget til at opkræve et gebyr herfor.

Hvis afbrydelsen er sket i henhold til pkt. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 ovenfor, kan genåbning dog ikke finde sted. Hvis abonnenten ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan Ma-net opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen uden varsel, jvf. pkt. 18.

En abonnent, der væsentligt har misligholdt tilslutnings- og abonnementsaftalen, ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med Ma-net om tilslutning og abonnement til internettjenesten, før gælden er betalt.

15. Ma-net ‘s ansvar:
a) Fejlafhjælpning: Ma-net afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Dette indbefatter kun den del af tilslutningsudstyret hos abonnenten som foreningen har stillet til rådighed. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med tilslutningen eller abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i Ma-net `s udstyr og internettjeneste, kan abonnenten forpligtes til at dække eventuelle udgifter til fejlsøgning.

b) Driftssikkerhed og ændringer i internettjenesten: Ma-net er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af foreningens internettjeneste for at sikre en tilfredsstillende drift, eller for at imødekomme myndighedskrav. Ma-net tilstræber at informere abonnenter om ændringer med passende varsel. Internettjenestens tekniske egenskaber samt nettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden. Ma-net forbeholder sig ret til, i særlige tilfælde, midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold.

c) Afslag i abonnementsafgiften: Hvis der opstår fejl i Ma-net’s internettjeneste, som medfører afbrydelse af abonnentens adgang til internettjenesten, foretager Ma-net, efter skriftlig henvendelse fra abonnenten, et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Dette dog kun hvis abonnentens adgang til internettjenesten har været afbrudt i mere end 5 døgn i træk. Beløbet godtgøres ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift.

d) Erstatningsansvar: Ma-net er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Ma-net eller nogen, som foreningen har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

1.    Ma-net er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af foreningens internettjeneste i forbindelse med foranstaltninger, som skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Ma-net har forsømt at begrænse ulemperne herved.

2.    Ma-net er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at internettjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.

3.    Ma-net er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til abonnenter eller som følge af abonnentens tab af personlige data eller installeret software.

4.    Ma-net er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnenters data og/eller systemer.

e) Force majeure: Ma-net er ikke forpligtet til at betale erstatning, jvf. pkt. 16.C, såfremt en evt. manglende levering eller en evt. afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for foreningens kontrol, herunder – men ikke begrænset til – lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, – herunder også strejke og lockout blandt foreningens egne medarbejdere.

16. Overdragelse af abonnementsaftalen:
Abonnenter kan med Ma-net´ samtykke overdrage abonnementsaftalen til et andet medlem af foreningen, jvf. pkt. 2. Ma-net kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige abonnent skriftligt tiltræder overdragelsen. Ma-net kan endvidere forlange, at den hidtidige abonnent betaler forfalden gæld. Aftalen kan overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af abonnementsaftalen, jvf. pkt. 18.

Den fremtidige abonnent hæfter i henhold til abonnementsaftalen for alle betalingsforpligtelser, der eksisterer på overdragelsestidspunktet. Ma-net opgør på anmodning foreningens mellemværende med den hidtidige abonnent på tidspunktet for overdragelsen. Hæftelsen overfor Ma-net påhviler dog fortsat den fremtidige abonnent. Foreningen er berettiget til at opkræve et gebyr for opgørelsen af den fremtidige abonnent. Ma-net kan til enhver tid overdrage tilslutnings- og abonnementsaftalen for et medlem, til en anden forening der samarbejder med Ma-net.

17. Uopsigelighedsperiode og opsigelse:
Efter udløbet af den første prøvemåned kan medlemmet opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen til udgangen af en kalendermåned. Forudbetalt abonnementsbetaling refunderes dog ikke. Abonnenters data fra eventuelle elektroniske postkasser slettes 45 dage efter afbrydelsen.

Ma-net kan opsige aftalen uden varsel, hvis abonnentens adgang til nettet er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 15.B. Ma-net kan herudover opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel, hvis vilkårene for udbredelse af internet på foreningsbasis ændres så denne foreningsmodel ikke længere er juridisk mulig.

18. Driftssikkerhed og ændringer af internettjenesten:
Ma-net er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af foreningens internettjeneste for at sikre en tilfredsstillende drift, eller for at imødekomme myndighedskrav. Ma-net skal tilstræbe at informere abonnenter om ændringer med passende varsel. Internettjenestens tekniske egenskaber samt nettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden. Ma-net forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

19. Ændring af vilkår og priser:
Ma-net kan ændre disse abonnementsvilkår, eventuelle særskilte tillægsvilkår for tillægstjenester, funktioner og faciliteter, eventuelle særskilte tillægsvilkår for abonnementsformer samt tilslutningsbeløb og abonnementsafgifter, med et varsel på 1 måned og 14 dage. Ændringerne meddeles abonnenterne gennem medlems og abonnent information på foreningens hjemmeside. Som et supplement eller som et alternativ kan underrette medlemmerne og abonnenter ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder e-post.

Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Ændring af særlige afgifter, gebyrer m.v. kan ske uden varsel.

20. Tvister:
I tilfælde af tvist mellem abonnenten og om forhold, vedrørende tilslutnings- og abonnementsaftalen, kan medlemmet klage til bestyrelsen for Ma-net. Ma-net træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

Ma-net ‘s afgørelse kan indbringes for IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63, 2100 København, tlf. 35 45 00 00.

Hvis IT- og Telestyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil IT- og Telestyrelsen i muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed.

Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.
21. Ikrafttrædelse:
Disse vilkår træder i kraft den 1. december 2015.

22. Nærmere information:
Man finder yderligere oplysninger om og dens aktiviteter på www.ma-net.dk.

Man kan skrive til foreningen via bestyrelsen@ma-net.dk. Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler email-adresser.

Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. Man kan ringe til foreningen, aktuelle telefonnumre fremgår af foreningens hjemmeside.