Vedtægter

Klik her for at hente vedtægterne som PDF-fil.

§ 1. NAVN OG HJEMSTED:
a) Foreningens navn er ‘Mørke – Ådalens Net’.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

§ 2. FORMÅL:
Mørke – Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel forening oprettet med følgende 4 formål:

a) At formidle etablering af højhastigheds egnsnet beregnet for alle i det tidligere Rosenholms kommunes område og i foreningens virkeområde.

b) At formidle muligheden for etablering af højhastigheds internetadgang på rimelige vilkår.

c) At formidle udvikling af en webportal for alle borgere i foreningens virkeområde

d) At formidle dannelse af åbne IT-selvhjælps miljøer – evt. med eget værksted – i foreningens virkeområde.

§ 3. ORGANISATION:
a) Mørke – Ådalens Net er en interesseorganisation formidlet af brugere af bredbåndsnet i foreningens virkeområde

b) Foreningen skal søge at koordinere alle lokale bredbåndsinitiativer indbyrdes i dens virkeområde og kan koordinere sig med andre bredbåndsinitiativer.

§ 4. BESTYRELSEN:
a) Bestyrelsen varetager foreningens overordnede formål.

b) Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer.

c) Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Mindst et medlem er på valg i ulige år, og mindst to medlemmer er på valg i lige år. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der er på valg efter 1. år, dog må formand og kasserer ikke afgå samme år, samtidigt skal det tilstræbes, at formand og næstformand ikke er på valg samme år.

d) Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.

e) Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

f) Bestyrelsens opgaver er:

 1. At koordinere og fremme bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
 2. At formidle informationsudveksling i Mørke – Ådalens Net og evt. med andre lokale foreninger.
 3. At sikre at der er personlig kontakt mellem de arbejdsgrupper, der er nedsat. Enten ved at en fra arbejdsgruppen deltager i bestyrelsesmøderne, eller ved at et medlem af bestyrelsen deltager i arbejdsgruppens møder.
 4. Bestyrelsen deltager aktivt, sammen med dens arbejdsgrupper, i at tegne foreningens visioner og fremtid.

g) Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.

h) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

i) Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning, men skal søge at tilgodese alle synspunkter.

j) Beslutning træffes ved hemmelig afstemning, hvis blot et medlem ønsker dette.

k) I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende, i tilfælde af formandens forfald så næstformandens.

l) Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden, og bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol, der offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter det respektive bestyrelsesmøde.

§ 5. GENERALFORSAMLING:
a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

b) Den årlige generalforsamling skal holdes inden for foreningens virkeområde inden udgangen af februar måned hvert år. Første ordinære generalforsamling skal således holdes inden udgangen af februar 2009.

c) På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.

d) Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal minimum omfatte:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 • Bestyrelsen fremsætter sine tanker og visioner for det kommende år.
 • Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
 • Fastsættelse af kontingent og endvidere rådighedsbeløb til teknik og almennyttige formål.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg til bestyrelsen.
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt

e) En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på mindst 3 uger. Indkaldelse skal ske ved udsendelse af elektronisk indkaldelse til samtlige medlemmer, der har ladet sig registrere med en gyldig email-adresse. Indkaldelsen til generalforsamling annonceres desuden med samme varsel på foreningens hjemmeside.

f) Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen bør fremsendes senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen med mindre ydre årsager forhindrer dette.

g) Forslag fra foreningens medlemmer til en generalforsamling skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes og skal offentliggøres senest 1 uge før på foreningens hjemmeside.

h) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst ¼ af de registrerede medlemmer eller når mindst 50 medlemmer, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt har forlangt det, eller når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med de samme varsler som en ordinær generalforsamling.

i) Hvert fremmødt medlem af foreningen kan kun medbringe en personlig fuldmagt.

j) Alle beslutninger på generalforsamlingen, inklusive valg til bestyrelsen vedtages ved simpelt stemmeflertal, såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen ske ved hemmelig afstemning.

k) Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægter eller om foreningens opløsning kræves dog, at ¾ af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret ¾ af foreningens medlemmer, men forslaget vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer. Indkaldelse til denne ekstraordinære generalforsamling skal ske inden 3 uger.

§ 6. MEDLEMMER:
a) Medlemskab søges indtil videre holdt gratis, men på den årlige generalforsamling – eller på en ekstraordinært indkaldt generalforsamling – kan der vedtages kontingentbetalinger.

b) Stemmeret i Mørke – Ådalens Net indehaves af de husstande, der er tilkoblet Mørke – Ådalens Net, samt de husstande, der ved indbetaling af et depositum på 10 % af tilkoblingsgebyret, har tilkendegivet, at de ønsker at få tilkoblet en forbindelse til Mørke – Ådalens Net.

c) Medlemmer hæfter ikke for foreningen og er ikke forpligtet af foreningens aftaler med samarbejdspartnere og udbydere eller for foreningens eventuelle gæld.

d) Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder forpligtelserne, som er fastsat til opretholdelse af medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen.

e) Medlemmer, som ikke betaler forfalden kontingent eller trafikafgift, efter at 2den rykker er udsendt, slettes uden videre som medlemmer, og der slukkes for signalet. f) Medlemmer kan udmelde sig af foreningen med 1 måneds varsel. Stemmeret bortfalder ved ikrafttrædelsestidspunktet for abonnementsopsigelse subsidiært tilkoblings-ophør.

§ 7. ØKONOMI:
a) Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

b) Abonnenternes indskud og driftsbetaling skal anvendes solidarisk og fair.

c) Bestyrelsen kan træffe sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af tekniske installationer og kan antage teknisk og regnskabsmæssig bistand.

d) Bestyrelsens formand og kasserer er hver for sig berettiget til at disponere over foreningens driftskonto i forbindelse med foreningens drift samt drift af teknisk udstyr, indenfor de af generalforsamlingen vedtagne rammer.

e) Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende – lokalt såvel som regionalt.

f) Hvis foreningen nedlægges, skal eventuelle overskydende midler overføres til frivilligt arbejde, der fremmer adgang til informationsteknologien for flest muligt i Mørke – Ådalens Nets aktuelle dækningsområde.

Således endelig vedtaget på generalforsamling den 18/3 2008.