Driftsmelding 24/10-2016

Vi kan desværre konstatere, at vores hovedfiberforbindelse i øjeblikket periodevist ikke leverer den forventede datamængde og -hastighed. Teknikerne er naturligvis i dialog med vores udbyder om forholdet med henblik på at få problemet løst.

Driftsmelding mails 10/10-2016

Foreningens mailserver har i perioden fra onsdag morgen 5/10 til torsdag aften 6/10 været blokeret på grund af et hackerangreb.
Mailserveren kører igen.
De mails, som er sendt til medlemmernes mail-konti på vores server i perioden, hvor serveren har været blokeret, har ikke kunnet afleveres på serveren og disse mails vil derfor ikke være tilgængelige for nogen.
Vi må opfordre de berørte medlemmer til at bede deres kontakter om at genfremsende mails, der måtte være sendt i den berørte periode.
Vi kan desværre ikke hjælpe medlemmerne med at fremskaffe forsvundne mails.

MA-Net og Bredbåndspuljen

I MA-Net er vi naturligvis opmærksomme på de muligheder, der er givet via statens bredbåndspulje. Den statslige pulje er afsat for at sikre bedre internet til udkantsområderne i landet. Mange borgere indenfor vort sendeområde har modtaget et brev om muligheden for at søge midler. De enkelte adresser er udvalgt ud fra en oversigt over dårlig dækningsmulighed. MA-Net’s dækning indgår ikke i vurderingen af dækningsmulighed!

MA-Net har afholdt møde med Syddjurs kommune for at høre nærmere om puljemidlerne, vilkår, ansøgningsprocedure mv.

Vores forening er udelukkende drevet af frivillige ulønnede ildsjæle. Der er en række krav og vilkår, der skal opfyldes for at modtage offentlige støttekroner. Skal MA-Net indgå som udbyder ved projekter, der søger støtte via puljen, vil det være nødvendigt at der organisatorisk og administrativt ændres i foreningens grundlæggende præmis, f.eks. ved ansættelse af personale. Foreningen skal endvidere påtage sig en økonomisk risiko. Vi kan med vores udstyr fint leve op til de tekniske krav, der stilles til hastigheder, oppetider mv. , men der vil være behov for at foreningen ændres fra det nuværende fuldstændigt frivillige koncept til en professionel forening/virksomhed.
MA-Net har på denne baggrund besluttet ikke at stille sig til rådighed som udbyder ved potentielle ansøgninger om tildeling af midler fra bredbåndspuljen.

Det er vigtigt at slå fast, at MA-Net ufortrødent opretholder sit virke i dit lokalområde og foreningen vil fortsætte med at udbygge og vedligeholde nettet, så der er sikret billig, hurtig og stabil internetforbindelse til de brugere, der ønsker at være medlem af foreningen.
Informationer om bredbåndspuljen kan findes her: http://www.djurslandonline.dk/bredbaandspuljen/

Update teknikarbejde, Søby 08/09-2016

Teknikerne har oplyst, at de onsdag 7/9 kl. 23 blev færdig med det store renoveringsarbejde i Søby og omegn. Der mangler lidt småting, men det har ikke betydning for nettets kvalitet. Det har været et stort arbejde og vi håber, at det nu medfører endnu bedre og stabilt net for de tilknyttede brugere.

Advisering om driftsforstyrrelse 02/09-2016

Til brugere knyttet til sendestederne i Søby.

Teknikerne har igennem længere tid været ved at forberede en stor, nødvendig renovering af vores sendested i Søby. Det meste af udstyret skal skiftes til helt ny hardware og software, der vil betyde en stor forbedring af nettet for de tilknyttede brugere.

For at gennemføre denne udskiftning med så lille gene som muligt for brugerne, er alt det arbejde, der kan forberedes på forhånd lavet i løbet af de sidste uger, så selve udskiftningen kan gå hurtigere på stedet.

Arbejdet startes fredag 2/9 kl. 16 og der er mandet op, så 5 teknikerne vil samarbejde om opgaven for at gøre det så hurtigt som muligt. Vi forventer, at det kan være færdigt og køreklar senere fredag aften.

Det kan ikke undgås, at der kommer udfald i perioden, hvor udstyret skiftes, men det søges begrænset mest muligt. Udfald kan berøre brugerne knyttet til Søby, Skader, Estrup og Borupvej.

Når arbejdet er færdigt vil der blive udsendt mails til de berørte brugere ligesom hjemmesiden opdateres.